• Ruim assortiment en aanbiedingen
 • Volop inspiratie en oplossingen
 • Altijd een vestiging in de buurt

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 1. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Leverancier bestellingen plaatst, producten koopt en/of met Leverancier overeenkomsten aangaat, dan wel aan wie Leverancier aanbiedingen doet.
 2. Leverancier: B.V. Levensmiddelengroothandel “De Kweker”.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer betreffende de Levering van goederen en/of diensten.
 4. Levering: het afleveren, in bezit stellen en/of in de macht brengen van goederen aan Afnemer.
 5. Partijen: Afnemer en Leverancier.
 6. Aanbieding: elke (algemeen of specifiek aan Afnemer gerichte) aanbieding of offerte van Leverancier.
 7. Dag- en koelverse producten: producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals aardappelen, groente en fruit (AGF), brood, eieren, gesneden producten en producten welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde micro- logisch bederf en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan.
 8. Diepvriesproducten zijn houdbare producten die niet onder het begrip droge kruidenierswaren dan wel dag- en koelverse producten vallen maar wel onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving dienen te worden opgeslagen en vervoerd.
 9. Houdbare producten: droge kruidenierswaren en andere producten die niet onder het begrip diepvriesof dag- en koelverse producten vallen en nonfoodproducten.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op marktprijzen en gelden onder voorbehoud daarvan. Overige aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van drie maanden. Aanbiedingen kunnen alleen integraal worden aanvaard.
 2. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en prijs. Ze gelden evenmin voor eventuele nabestellingen.
 3. De al dan niet op basis van een aanbieding gegeven order aan Leverancier geldt als aanbod, welke door Leverancier dient te worden aanvaard alvorens een Overeenkomst tot stand komt.
 4. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig, indien ze schriftelijk door vertegenwoordigingsbevoegden namens Leverancier zijn bevestigd.

Artikel 4. Hoeveelheden en afwijkingen

 1. Door de Afnemer bestelde hoeveelheden worden door Leverancier automatisch aangepast aan de door Leverancier gehanteerde minimum hoeveelheden/verpakkingseenheden.
 2. Bij leveringen van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, fruit alsmede bij kaas en andere zuivelproducten, is een afwijking toegestaan van 10% op het bestelde gewicht.

Artikel 5. Prijs en prijsherziening

 1. De prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, zoals de kosten van emballage, omverpakkingen.
 2. Indien bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden bij Leverancier zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende Afnemer van toepassing zijn.
 3. De overeengekomen prijzen kunnen door Leverancier eenzijdig (proportioneel) worden verhoogd, indien en voor zover na de aanbieding een kostprijsbepalende factor van het product wijzigt in de periode tussen aanbieding en de dag van aflevering.

Artikel 6. Facturering en betaling

 1. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Leverancier dient, ter keuze van Leverancier, contant, per pin, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische zakelijke incasso (B2B) plaats te vinden. Automatische incasso vindt uiterlijk zeven dagen na factuurdatum plaats.
 2. Indien en voor zover Leverancier met Afnemer schriftelijk een afwijkende betaalwijze is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn.
 3. In het geval Afnemer niet of niet tijdig heeft betaald, is de Afnemer zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf het tijdstip waarop de Afnemer in verzuim is, wordt hij de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2%, verschuldigd over het openstaande saldo, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand telt.
 4. Door de Afnemer gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van verschuldigd geworden rente en buitengerechtelijke incassokosten. Eerst na voldoening van deze bedragen strekken betalingen van de Afnemer in mindering op opeisbare facturen, waarbij deze telkens strekken in mindering op de langst opeisbare facturen, ongeacht de omschrijving die de Afnemer aan de betaling heeft gegeven.

Artikel 7. Verplichtingen van partijen

 1. Leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet fataal.
 2. Leverancier zal dreigende levertijdoverschrijding tijdig melden aan Opdrachtgever. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar de eisen van redelijkheid en billijkheid van de Afnemer niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de afnemer de overeenkomst, dan vloeit daaruit voor Leverancier geen verplichting voort tot het vergoeden van enige door de Afnemer ter zake geleden schade.
 3. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Leverancier is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de Afnemer te factureren.
 4. Afnemer is verplicht om bestelde en geleverde producten op het overeengekomen tijdstip af te nemen en zonder beroep op korting, verrekening of opschorting te betalen.
 5. Afnemer is in voorkomend geval verplicht zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen.
 6. Afnemer dient in voorkomend geval ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht.
 7. Afnemer is in voorkomend geval gehouden tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Leverancier geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en bewaarvoorschriften.

Artikel 8. Levering, risico-overgang en klachten

 1. De eigendom van de producten gaat over op Afnemer nadat deze zijn geleverd en betaald.
 2. Levering geschiedt:
  1. Door overhandiging van het verkochte aan Afnemer op het adres van Leverancier;
  2. Door aflevering van het verkochte op de locatie waar de Afnemer is gevestigd dan wel op een andere tussen Partijen overeengekomen locatie.
 3. Vanaf tijdstip van levering zijn de producten voor risico van Afnemer.
 4. Bij aflevering van de gekochte producten op de locatie van Afnemer of de overeengekomen locatie geschiedt het inladen, vervoer en uitladen voor risico van Leverancier. Zodra de producten zijn uitgeladen, zijn ze voor risico van Afnemer.
 5. Afnemer dient bij aflevering na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt en onder meer te controleren of:
  1. De juiste producten zijn geleverd;
  2. De producten zichtbare schade vertonen;
  3. De aantallen, hoeveelheden en gewicht van de producten in overeenstemming met het gefactureerde zijn;
  4. De producten voldoen aan de toepasselijke kwaliteitseisen en hygiëne en temperatuur normen.
 6. De Afnemer dient eventuele gebreken onmiddellijk na ontvangst telefonisch te melden en dezelfde dag deze melding schriftelijk te bevestigen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Leverancier afgeleverde producten blijven haar eigendom tot het tijdstip van volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten.
 2. Afnemer verleent Leverancier reeds nu alle medewerking die nodig is om Leverancier in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te te oefenen en onbetaalde producten terug te nemen, waaronder het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich de door Leverancier afgeleverde producten bevinden.

Artikel 10. Klachten

 1. Indien bij de ontvangst van de producten op het bewijs van aflevering of de pakbon geen opmerking is gemaakt met betrekking tot gebreken, geldt zulks als volledig bewijs dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen en voorts dat de juiste producten zijn geleverd, in de juiste aantallen, hoeveelheden en gewicht en dat ze aan de toepasselijke kwaliteitseisen en hygiëne- en temperatuur normen voldoen.
 2. Overige gebreken – voor zover zij niet aanstond geconstateerd hadden kunnen worden – dienen binnen 6 uur (dag- en koelverse producten en diepvriesproducten) resp. 24 uur (overige producten) aan Leverancier schriftelijk gemeld te worden, bij gebreke waarvan een klacht niet meer in behandeling kan worden genomen.
 3. Indien de afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Leverancier de keuze het afgekeurde product voor haar rekening te vervangen, dan wel de afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door Leverancier niet vergoed. Afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Vervoer

 1. Bij aflevering van de producten op het adres van de Afnemer of op een andere overeengekomen locatie, wordt de wijze van transport door de Leverancier bepaald.

Artikel 12. Emballage

 1. De verpakking voor éénmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van de producten. Voor deze verpakkingen wordt geen statiegeld berekend behoudens wettelijke verplichting.
 2. Indien de goederen worden afgeleverd op zogenaamde europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal Leverancier deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij aan Leverancier bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
 3. Indien Leveranciers met Afnemer overeenkomt of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten (om)verpakking, restmateriaal, en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen de eventuele kosten van vernietiging ter plaatse voor rekening van de Afnemer.
 4. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor éénmalig gebruik, blijft eigendom van Leverancier, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Het risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de afnemer, totdat hij de zaken aan Leverancier heeft geretourneerd.
 5. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Leverancier te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Leverancier tot terugname van emballage geldt alleen indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien voor zover het rolcontainers betreft deze door Leverancier zijn geleverd.
 6. Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de betreffende kratten en dozen. Bij retourname van ongesorteerde kratten en dozen brengt Leverancier per krat/doos een sorteervergoeding in rekening.
 7. De emballage wordt teruggenomen tegen het door Leverancier in rekening gebrachte bedrag (statiegeld). De rekening wordt gecrediteerd nadat het emballagemateriaal in het magazijn van Leverancier is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging en retourname van vuile emballage of emballage die niet vrij is van afval of restmateriaal, behoudt Leverancier het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd.

Artikel 13. Opslag

Indien Leverancier in opdracht van de Afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde producten opslaat, geschiedt dat op een door Leverancier te bepalen wijze, zonder dat Leverancier ter zake enige aansprakelijkheid kan aanvaarden. Evenmin zijn de betreffende producten verzekerd. Daar dient de afnemer zelf zorg voor te dragen.

Artikel 14. Klantenpas

 1. De Klantenpas (verder "Klantenpas") wordt aan de Afnemer persoonlijk verstrekt, is niet overdraagbaar en het gebruik ervan is beperkt tot de onderneming van de Afnemer. De klantenpas is voorzien van een uitgiftedatum en een klantnummer en is slechts geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
 2. Afnemer is aansprakelijk voor alle aankopen met de Klantenpas.
 3. Bij het doen van aankopen met de Klantenpas zijn onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
 4. Indien de Klantenpas wordt gestolen, verduisterd, verloren of vermist of door een onbevoegde wordt gebruikt, is de Afnemer gehouden na ontdekking dit te melden binnen 24 uur schriftelijk aan Leverancier te bevestigen. Eerst nadat de hiervoor bedoelde schriftelijke melding door Leverancier is ontvangen en bevestigd, is de afnemer niet langer verantwoordelijk voor de gevolgen van onregelmatig gebruik van de Klantenpas.
 5. Leverancier is eigenaar van de Klantenpas en kan te allen tijde de Klantenpas innemen en Afnemer het gebruik(srecht) ervan ontzeggen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. In geval van het toerekenbaar uitblijven van levering, niet tijdige, onvolledige of niet deugdelijke levering, is Leverancier slechts gehouden het ontbrekende af te leveren, de afgeleverde zaak te herstellen dan wel te vervangen, een en ander ter vrije keuze van Leverancier.
 2. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens voor directe schade die het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van Leverancier. De aansprakelijkheid voor de in de vorige zin bedoelde schade is beperkt tot het bedrag van de betreffende order.
 3. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden ter zake van door laatstgenoemden te lijden dan wel geleden schade, verband houdende met de levering van producten door Leverancier aan Afnemer.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat eventuele aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van dwingendrechtelijke bepalingen betrekking hebbend op productaansprakelijkheid onverlet. Leverancier beperkt haar aansprakelijkheid voor schade als in dit artikellid bedoeld tot het bedrag waarvoor zij dekking heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.
 5. Indien Leverancier naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen, c.q. haar medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recallacties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan de geleverde producten, verplicht de Afnemer zich aan zulke maatregelen mee te werken en zich, indien dit noodzakelijk of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door Leverancier.

Artikel 16. Ontbinding

Een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming door Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zijn faillissement, surséance van betaling of overname van het bedrijf van leverancier, geeft Leverancier het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden. Ontbinding geschiedt per e-mail.

Artikel 17. Conversiebepaling

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden naar het oordeel van de rechter geheel of gedeeltelijk als onredelijk bezwarend dan wel als nietig of vernietigbaar wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend, nietig of vernietigbaar wordt aangemerkt. De overige bepalingen blijven onverkort in stand.

Artikel 18. Overdracht en verval van rechten

 1. Leverancier is bevoegd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering op Leverancier vervalt, indien Leverancier niet binnen zes maanden na ontvangst van de op zodanige vordering betrekking hebbende aanspraak, in rechte is betrokken.

Artikel 19. Digitale gegevens en privacy

Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt Leverancier de gegevens van de afnemer vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten), marketing-en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en marktonderzoek.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
2. Geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze leveranciersvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 15 januari 2018